Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig.

groningen stad beeldmerkDe gemeente is als mede opdrachtgever van de de tunnelplannen in de Paterswoldseweg weinig scheutig met het geven informatie over het proces en de voortgang aan de omwonende wijkbewoners. Navraag bij de gemeente door het bestuur van de buurtvereniging over de voortgang van de inspraak en het verloop van het proces levert tot nu toe erg weinig op. Daarom is er nu een mail gestuurd aan de verantwoordelijke wethouder Joost van Keulen (van Verkeer en vervoer, Economische zaken en Innovatie). Hierin wordt aandacht gevraagd voor de communicatie tussen de gemeente en de buurt en verzocht om antwoord op al eerder gestelde vragen over het project.

 

Van: Voorzitter Badstratenbuurt
Datum: 12 januari 2014 18:20
Onderwerp: Fwd: Agenda spoorwegtunnel Paterswoldseweg.
Aan: Joost van Keulen (mailadres) 
 

Geachte heer Van Keulen,

Op 9 december hebben wij onderstaande e-mail gestuurd aan de heer Zaal, medewerker ROEZ en projectleider ondertunneling Paterswoldseweg.
In deze e-mail hebben wij als buurtvereniging Badstratenbuurt onze zorgen geuit over de voortgang van de inspraak van dit project. Met name de onduidelijkheid rond de agenda hiervan baart ons zorgen.

Bij de bewoners van de Badstratenbuurt constateren wij grote betrokkenheid bij alsmede bezorgdheid over de tot nu toe gepresenteerde plannen en de gevolgen hiervan. Dit is voor ons aanleiding geweest om per e-mail een aantal vragen aan de heer Zaal te stellen.
Tot op heden hebben wij tot onze teleurstelling van de heer Zaal geen enkele reactie ontvangen. Wel zijn we door Prorail telefonisch benaderd. In dit gesprek gaven zij aan op de hoogte te zijn van de inhoud van onze e-mail. Behalve de mededeling dat er op 13 januari een eerste bijeenkomst gepland stond van een klankbordgroep en de mededeling dat de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad in juni zal plaatsvinden, is er verder niet op vragen in de e-mail ingegaan. Hierbij werd gemeld dat de heer Zaal na de feestdagen verder inhoudelijk naar ons toe zou reageren.
Zoals bovenstaand aangegeven, hebben wij tot op heden echter geen reactie van hem ontvangen.

Hierdoor is het voor ons volstrekt onduidelijk wat bijvoorbeeld de rol van de klankbordgroep(en) zal zijn in het inspraakproces en wat de status is van de op 13 november tijdens de informatieavond aangedragen vragen en alternatieve plannen.

Wij richten ons nu aan u, om u te vragen te bewerkstelligen dat wij op korte termijn alsnog antwoord krijgen op onze vragen en dat in de toekomst tijdig en duidelijk met ons gecommuniceerd wordt vanuit de gemeente over dit project. Het lijkt ons dat de gemeente bij dit project verantwoordelijk is voor de communicatie met de bewoners en niet een private partij als Prorail.
Overigens hebben wij gezien dat B&W de gemeenteraad op 20 december een door de heer Zaal opgestelde brief heeft gestuurd over dit project. Wij betreuren het zeer dat wij in deze periode niet ook op de hoogte zijn gehouden en geen reactie hebben gekregen op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Geke de Haan
voorzitter buurtvereniging Badstratenbuurt

Hans Siertsema
penningmeester buurtvereniging Badstratenbuurt

 

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Hans Siertsema
Datum: 9 december 2013 16:28
Onderwerp: Agenda spoorwegtunnel Paterswoldseweg.
Aan: Theo Zaal (projectleider gemeente Groningen)
Cc: Voorzitter Badstratenbuurt, Badhuis Badstratenbuurt, Redactie Badstratenbuurt, Secretaris Badstratenbuurt


Geachte heer Zaal,


Enkele weken geleden, op 13 november, zijn de bewoners van de omliggende wijken uitgenodigd voor een presentatie over de plannen voor een spoorwegtunnel in de Paterswoldseweg. De belangstelling voor deze presentatie was groot, het houdt de gemoederen erg bezig in de omliggende buurten.
Tijdens de bijeenkomst zijn naast de plannen van de gemeente en Pro Rail diverse ideeën van bewoners voor aanpassing en/of wijziging van deze plannen gepresenteerd. Tevens zijn er vragen gesteld over het tijdpad van de plannen. Bekend is dat de aanleg van de tunnel anderhalf jaar gaat duren en klaar moet zijn voor de verbouwing van de Zuidelijke ringweg in 2017. Er is ook gesproken over de vorming van klankbordgroepen, met name voor de meer geïnteresseerden.
Op vragen wanneer er antwoord komt op geopperde ideeën en alternatieven voor de gepresenteerde plannen en wanneer de klankbordgroepleden bericht zouden krijgen was er het antwoord: ‘over een paar weken, maanden?’
Op 25 november hebben allen het verslag van deze avond toegestuurd gekregen.
Inmiddels is het ruim 3 weken na de presentatie en hebben we op het verslag na tot nu toe niets meer hierover vernomen.
Graag zouden we het volgende willen weten.
-Hoe is de tijdsplanning en agenda van de inspraak.
-Wanneer krijgen wij reactie op de vragen en ideeën die naar voren zijn gebracht.
-Wanneer gaan de klankbordgroepen van start waar bewoners zich op 13 november voor op konden geven. Hoe gaan deze eruit zien? Wat wordt de invloed van deze klankbordgroepen op het proces?
-Hoe vindt terugkoppeling naar de buurten plaats.
-Hoe ziet de planning er verder uit. De bouw duurt anderhalf jaar, het moet klaar zijn voor 2017. Dan zal er een agenda zijn met deadlines wanneer bepaalde beslissingen moeten zijn genomen. Wanneer buigt de gemeenteraad zich hierover.
We ontvangen graag op korte termijn antwoord op onze vragen. Dit met name omdat de datum dat alles gereed moet zijn (als een van de weinige zaken) vastligt. We stellen het op prijs als we voor 17 december een inhoudelijke reactie van u ontvangen waarin ingegaan wordt op bovenstaande vragen.


Namens het bestuur van de Buurtvereniging Badstratenbuurt,
Vriendelijke groet,

Hans Siertsema

BADSTRATENBUURT
De kleinste buurt
van Groningen
 

sluis mini
 

Ga direct naar het
tunneldossier Paterswoldseweg

Nieuwsmail ontvangen?

Aanmelden of afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief (ongeveer 1x per kwartaal een overzicht van de gebeurtenissen), of voor onze nieuwsflitsen (meest interessante nieuwsberichten).
Uw e-mailadres wordt opgeslagen in onze database om de door u aangevinkte soorten mails te kunnen sturen. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden en wordt ook niet voor andere doeleinden gebruikt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door onderaan de mail te klikken op "Afmelden van deze meldingen". Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit onze database.

Like ons op Facebook